Δίδακτρα

Το πρόγραμμα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο και προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000€) σε έξι ισόποσες δόσεις. Η πρώτη δόση θα καταβάλλεται με την εγγραφή και οι υπόλοιπες ανά τρεις ημερολογιακούς μήνες.

Η οικονομική ενημερότητα αποτελεί προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή στις εξετάσεις και την εξέταση της διπλωματικής εργασίας.

Οι φοιτητές θα πρέπει να συνεκτιμήσουν και τα πιθανά κόστη που θα προκύψουν από τη συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικές επισκέψεις.

Τα δίδακτρα θα υπάρχει δυνατότητα να καλύπτονται και από υποτροφίες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

under construction

Ο διαδικτυακός τόπος είναι υπο κατασκεύη και αναμένεται να είναι πλήρως λειτουργικός έως τις 15 Μαρτίου 2016.