Περίγραμμα μαθημάτων

Πλαίσιο Εφαρμογής και Διαχείρισης Μελετών και Έργων Πράσινου

Νομοθεσία περιβάλλοντος και τοπίου σε διεθνές (κυρίως Ε.Ε.) και εθνικό επίπεδο. Παρουσίαση σχετικών κανονισμών. Αρμοδιότητες του γεωτεχνικού σε ιδιωτικά και δημόσια έργα πράσινου. Νομοθεσία μελετών/εργολαβιών Έργων Πρασίνου και Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Τεύχη Προκήρυξης Δημοπρασιών Μελετών και Έργων Πράσινου σύμφωνα με ΑΤΕΠ και σχετικών άρθρων των ΑΤΟΕ , ΑΤΗΕ κοκ. Ανάλυση διαδικασίας αξιολόγησης περιβαλλοντικών και λοιπών επιπτώσεων προτεινόμενων έργων. Η αξιολόγηση της εκμάθησης της ύλης γίνεται μέσω παράδοσης μελέτης και εξετάσεων.

Αειφόρα Έργα Πράσινου

Εισαγωγή στις έννοιες της αρχιτεκτονικής τοπίου και της διαχείρισης έργων πράσινου και ιστορική εξέλιξη αυτών. Παρουσιάζονται και αναλύονται αντιπροσωπευτικά έργα πράσινου. Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Υπαίθριων Χώρων. Σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης σχεδιασμού (γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, βιοκλιματικά μοντέλα κοκ.). Μέσα και τεχνικές επικοινωνίας προτάσεων διαμόρφωσης του υπαίθριου χώρου. Ανάπτυξη τεχνικών και μεθόδων σχεδιασμού, εγκατάστασης και διαχείρισης χώρων πρασίνου διαφόρων τυπολογιών. Σύγχρονες προσεγγίσεις και συστήματα διαχείρισης έργων πράσινου (διαφοροποιημένη διαχείριση, ολοκληρωμένη διαχείριση κοκ.). Επισκέψεις σε σχετικούς χώρους ειδικού ενδιαφέροντος. Η αξιολόγηση της εκμάθησης της ύλης γίνεται μέσω παράδοσης μελέτης και εξετάσεων.

Κατασκευή Έργων Πράσινου

Ανάλυση των χαρακτηριστικών και των ιδιοτήτων των κυριότερων υλικών που χρησιμοποιούνται στα έργα πράσινου και των συνδυασμών αυτών. Θεωρία και σχεδιαστική εφαρμογή της κατασκευής των κυριότερων υπαίθριων υποδομών και εξοπλισμού έργων πράσινου (δάπεδα και επιφάνειες, κλίμακες, τοιχία και τοίχοι, υδάτινες επιφάνειες, πέργκολες, καθιστικά, αθλητικά όργανα, όργανα παιδικής χαράς, περιφράξεις κ.ά.). Κατασκευή σύγχρονων έργων πράσινου (πάρκα, πλατείες, νησίδες, δενδροστοιχίες κήποι, παιδικές χαρές, σχολικές αυλές, νοσοκομεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, αρχαιολογικοί χώροι, νεκροταφεία κοκ.). Ειδικά έργα πράσινου (φυτεύσεις πρανών, οροφόκηποι, κατακόρυφοι κήποι, κήποι βροχής, αστικοί λαχανόκηποι, τεχνητοί υδροβιότοποι κοκ.). Θεωρία και σχεδιαστική εφαρμογή ειδικών τμημάτων έργων πράσινου: επιστρώσεις, ηλεκτροφωτισμός, συστήματα άρδευσης / υδρολίπανσης έργων πράσινου, προσβάσεις ΑΜΕΑ κοκ). Διαχείριση των κατασκευών. Επισκέψεις σε σχετικούς χώρους ειδικού ενδιαφέροντος. Η αξιολόγηση της εκμάθησης της ύλης γίνεται μέσω παράδοσης μελέτης και εξετάσεων.

Οικολογία έργων πράσινου - Αποκατάσταση Τοπίων

Ανάλυση των κυριότερων ειδών οικοσυστημάτων και των χαρακτηριστικών τους (κλίμα, ζώνες βλάστησης της Ελλάδας, γεωγραφική εξάπλωση και κλιματικά χαρακτηριστικά κάθε ζώνης, σημαντικότεροι τύποι οικοτόπων κάθε ζώνης, αντιπροσωπευτικά φυτικά είδη των διαφόρων τύπων οικοτόπων κοκ). Οικοσυστήματα (τύποι και χαρακτηριστικά). Αρχές αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων. Βιώσιμος και οικολογικός σχεδιασμός έργων πράσινου. Παραδείγματα επίλυσης περιβαλλοντικών προβλημάτων μέσω έργων πράσινου. Παραδείγματα προστασίας και αύξησης της βιοποικιλότητας στο πλαίσιο έργων πράσινου. Δείκτες και περιβαλλοντικά αποτυπώματα (CO2, νερού κοκ). Σχεδιασμός της αποκατάστασης, ανάπλασης και προσαρμογής περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων περιοχών. Αναφέρονται οι κυριότερες μορφές και τα χαρακτηριστικά υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά περιοχών (λατομεία, πρανή, χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, πυρόπληκτες περιοχές, παρόδια και παρόχθια τοπία, βιομηχανικοί χώροι, αρχαιολογικοί χώροι κ.ά.). Αναπτύσσονται ανά περίπτωση μεθοδολογίες αποκατάστασης, επισημαίνοντας τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της εφαρμογής τους. Επισκέψεις σε σχετικούς χώρους ειδικού ενδιαφέροντος. Η αξιολόγηση της εκμάθησης της ύλης γίνεται μέσω παράδοσης μελέτης και εξετάσεων.

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στο Σχεδιασμό και τη Διαχείριση Έργων Πράσινου

Παρουσίαση τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών που μπορούν να αξιοποιηθούν στο σχεδιασμό και τη διαχείριση έργων πράσινου. Εκμάθηση της χρήσης λογισμικών (CAD, GIS, υπολογισμού προγραμμάτων άρδευσης κλπ.) που χρησιμοποιούνται στο σχεδιασμό, την αξιολόγηση και τη διαχείριση έργων πράσινου. Απογραφή πράσινης υποδομής και χρήση νέων τεχνολογιών στη διαχείριση του πρασίνου. Η αξιολόγηση της εκμάθησης της ύλης γίνεται μέσω παράδοσης μελέτης και εξετάσεων.

Φυτά Έργων Πράσινου

Παρουσιάζονται οι λειτουργικές και αισθητικές χρήσεις των φυτών στο πλαίσιο των έργων πράσινου. Αναλύονται η δομική, περιβαλλοντική και αισθητική χρήση των φυτών, για τον ορισμό και οργάνωση του χώρου, τον έλεγχο ή τη βελτίωση διαφόρων περιβαλλοντικών συνθηκών και την αισθητική ανάδειξη. Δίνεται έμφαση στην ορθή επιλογή των φυτικών. Ανάλυση των ιδιαίτερων μορφολογικών χαρακτηριστικών των κυριότερων ειδών καλλωπιστικών φυτών που απαντώνται στην Ελλάδα (αειθαλή και φυλλοβόλα δένδρα και θάμνοι, ετήσια και πολυετή ποώδη, γεώφυτα, αναρριχώμενα, υδροχαρή). Αναφορά στην καταγωγή, το σχήμα, τα ιδιαίτερα καλλωπιστικά χαρακτηριστικά, τις ζώνες ανάπτυξης, τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις και τις απαιτούμενες φροντίδες. Επισκέψεις σε σχετικούς χώρους ειδικού ενδιαφέροντος. Η αξιολόγηση της εκμάθησης της ύλης γίνεται μέσω παράδοσης μελέτης και εξετάσεων.

Χλοοτάπητες και Φυτά Εδαφοκάλυψης

Εφαρμογή χλοοταπήτων σε έργα πράσινου διαφόρων τυπολογιών (πάρκα, αθλητικοί χώροι κλπ.). Είδη, ποικιλίες, χαρακτηριστικά. Απαιτήσεις σε νερό, θρέψη και φροντίδες. Επιλογή κατάλληλων υποδομών, συστημάτων άρδευσης και στράγγισης. Μεθοδολογίες και τεχνικές διαχείρισης ανάλογα και τη χρήση των χώρων εφαρμογής. Μελέτες περίπτωσης. Αστικά λιβάδια και άλλα εναλλακτικά φυτά εδαφοκάλυψης. Εξοπλισμός διαχείρισης χλοοτάπητα και λοιπών φυτών εδαφοκάλυψης. Επισκέψεις σε σχετικούς χώρους ειδικού ενδιαφέροντος. Η αξιολόγηση της εκμάθησης της ύλης γίνεται μέσω παράδοσης μελέτης και εξετάσεων.

Διαχείριση Έργων Πράσινου I - Υπέργειο Περιβάλλον

Διαχείριση αστικού πράσινου και εκπόνηση μελετών διαχείρισης. Σημασία και περιεχόμενο των μελετών διαχείρισης χώρων πράσινου. Ανάλυση των αρχών και των μεθοδολογιών διαχείρισης χώρων πράσινου. Συσχέτιση μεταξύ σχεδιασμού, επιλογής των υλικών, τρόπου υλοποίησης και κόστους συντήρησης. που χρησιμοποιούνται σε έργα πράσινου. Κανονισμοί και κανόνες φυτοϋγείας. Οι κυριότεροι εχθροί και ασθένειες των φυτών. Σημαντικότερα είδη ζιζανίων. Ξενικά φυτά εισβολείς. Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης: βιολογική καλλιέργεια, ολοκληρωμένη διαχείριση κοκ. Εφαρμογές επεμβάσεων ακριβείας. Προσδιορισμός επικινδυνότητας δένδρων μεγάλου μεγέθους, μεθοδολογίες προσδιορισμού φυτουγεινής κατάστασης δένδρων, μεθοδολογίες κλαδέματος – αναρρίχηση, μεταφυτεύσεις δένδρων μεγάλου μεγέθους. Επισκέψεις σε σχετικούς χώρους ειδικού ενδιαφέροντος. Η αξιολόγηση της εκμάθησης της ύλης γίνεται μέσω παράδοσης μελέτης και εξετάσεων.

Διαχείριση Έργων Πρασίνου II - Περιβάλλον ρίζας / Landscape Management II - Root environment

Διαχείριση έργων πρασίνου σχετικά με την ορθολογική διαχείριση υδατικών και εδαφικών πόρων. Άρδευση με εναλλακτικές πηγές νερού. Λίπανση, Υδρολίπανση. Ανάπτυξη τεχνικών και μεθόδων εγκατάστασης και διαχείρισης σε έργα πράσινου διαφόρων τυπολογιών. Εφαρμογές «γεωργίας ακριβείας». Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης: βιολογική καλλιέργεια, ολοκληρωμένη διαχείριση κοκ. Επισκέψεις σε σχετικούς χώρους ειδικού ενδιαφέροντος. Η αξιολόγηση της εκμάθησης της ύλης γίνεται μέσω παράδοσης μελέτης και εξετάσεων.

Διπλωματική Εργασία / Master Thesis

Στο πλαίσιο της Διπλωματικής Εργασίας (Δ.Ε.) θα γίνεται καταρχήν εκπαίδευση στην ερευνητική μεθοδολογία, τις βασικές αρχές συγγραφής και παρουσίασης επιστημονικών εργασιών. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει τη συγγραφή και υποβολή του τεύχους της Μεταπτυχιακής Μελέτης συνοδευόμενο από όλες τις απαραίτητες σχεδιαστικές παρουσιάσεις, διαγράμματα, πίνακες και αναλύσεις καθώς και προφορική παρουσίαση σε κοινό και την Εξεταστική Επιτροπή. Θα ενθαρρύνεται η συγγραφή εργασιών με βάση τα αποτελέσματα μεμονωμένων ή ομάδων πτυχιακών.

 

under construction

Ο διαδικτυακός τόπος είναι υπο κατασκεύη και αναμένεται να είναι πλήρως λειτουργικός έως τις 15 Μαρτίου 2016.