Γενικές πληροφορίες

Στόχοι του Π.Μ.Σ.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων επιπέδου και η ανάπτυξη κατάλληλων ικανοτήτων και δεξιοτήτων ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις της αγοράς εργασίας σχετικά με τη διαχείριση έργων πράσινου. Ειδικότερα, οι στόχοι του Π.ΜΣ. είναι οι ακόλουθοι:

  • Παροχή γνώσεων σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης έργων πρασίνου.
  • Παροχή γνώσεων σχετικά με τις σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα των έργων πρασίνου.
  • Συνθετική προσέγγιση θεωρίας, μεθοδολογίας, πολιτικών, τεχνικών και εργαλείων για την ορθολογική διαχείριση των έργων πρασίνου με στόχο την αειφορία.
  • Προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

Απονεμόμενος τίτλος σπουδών

Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) (επιπέδου «Μάστερ») στα Αειφόρα Έργα Πράσινου – M.Sc. in Sustainable Landscape Projects.

Αριθμός φοιτητών

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) μεταπτυχιακούς φοιτητές. Μεταξύ των εισακτέων γίνονται δεκτοί και υπότροφοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του N. 3685/2008 (ΦΕΚ Α΄ 148).

Χρονική διάρκεια σπουδών / Πιστωτικές μονάδες

Το Π.Μ.Σ. έχει εντατικό χαρακτήρα και η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών:

  • Το πρώτο (Α΄) και το δεύτερο (Β΄) εξάμηνο περιλαμβάνουν διδασκαλία (παραδόσεις, μελέτες και εξετάσεις) εξειδικευμένων γνωστικών αντικειμένων.
  • Το τρίτο (Γ΄) αφιερώνεται στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Σε κάθε εξάμηνο προσφέρονται τέσσερα ή πέντε υποχρεωτικά μαθήματα. Συνολικά προβλέπονται 9 μαθήματα, τα μαθήματα αντιστοιχούν από 5-8 πιστωτικές μονάδες (Π.Μ. ή ECTS) ανάλογα με το φόρτο εργασίας που προβλέπεται για αυτά.

Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει μαθήματα που αντιστοιχούν συνολικά σε εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, αντιστοιχεί σε τριάντα (30) Π.Μ.. Για την απόκτηση του Π.ΜΣ. απαιτούνται συνολικά τριάντα (90) Π.Μ.

Για τους φοιτητές που δεν επιθυμούν την ολοκλήρωση του προγράμματος σε τρία (3) εξάμηνα, αλλά θα ήθελαν να επιλέξουν πρόγραμμα μερικής φοίτησης, δίνεται η δυνατότητα επέκτασης της χρονικής διάρκειας των σπουδών του μέχρι και σε πέντε (5) διδακτικά εξάμηνα, εκ των οποίων το πέμπτο διατίθεται και για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Για την εναλλακτική αυτή επιλογή, απαιτείται ειδική έγκριση της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. μετά από αιτιολογημένη αίτηση του φοιτητή.

Γλώσσα διδασκαλίας

Τα μαθήματα διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα. Ωστόσο, Για να διευκολυνθεί η διεθνοποίηση του ΜΠΣ (π.χ. πρόσκληση διδασκόντων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής) μέρος των μαθημάτων μπορεί να διδάσκεται σε άλλη επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η αγγλική.

Εξετάσεις μαθημάτων και παρουσίαση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας

Προβλέπονται δύο εξεταστικές περίοδοι, μία στο τέλος κάθε εξαμήνου. Επιτρέπονται τρείς (3) προσπάθειες για την επιτυχή εξέταση κάθε μαθήματος. Σε περίπτωση αποτυχίας ο φοιτητής τερματίζει τις σπουδές του στο Π.Μ.Σ. και του χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης για τα μαθήματα στα οποία εξετάστηκε με επιτυχία. Αντίγραφα των εργασιών καθώς και τα γραπτά των εξετάσεων των φοιτητών θα παραμένουν στο αρχείο του Π.Μ.Σ. για δύο έτη.

Η παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας θα πρέπει να γίνεται δημόσια στο τέλος του τρίτου εξαμήνου σπουδών. Η εξεταστική επιτροπή θα είναι τριμελής και θα απαρτίζεται από τον Ε.Κ.Δ.Ε., τον Σ.Κ. του φοιτητή και έναν Δ.Κ.

Τόπος διεξαγωγής

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα έχει ως έδρα την Άρτα, στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων, όπου η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή κρίνεται επαρκής και ικανοποιητική προκειμένου να καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες που σχετίζονται με την επιτυχή υλοποίηση του Π.Μ.Σ. Σε περίπτωση χρήσης αιθουσών εκτός ΤΕΙ Ηπείρου αυτές θα είναι του αυτού επιπέδου.

Όλες οι παραδόσεις, οι ασκήσεις, τα εργαστήρια και οι επισκέψεις θα πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο απόγευμα (6 έως 8 ώρες) και Κυριακή πρωί (8 έως 10 ώρες) και η παρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική. Για την ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ. απαιτούνται 30 Σαββατοκύριακα.

Στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. προβλέπονται:

  • 10 επισκέψεις / μαθήματα 2 ημερών (Σάββατο & Κυριακή) στην Άρτα κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Οι επισκέψεις θα συνδυάζονται με μαθήματα. Από αυτές μία θα είναι η εναρκτήρια συνάντηση και δύο θα συνδυαστούν με τις εξετάσεις.
  • 20 επισκέψεις / μαθήματα σε οργανισμούς διαχείρισης πράσινου και έργα πράσινου κατά προτίμηση στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Οι επισκέψεις θα συνδυάζονται με μαθήματα.

Ενδεικτικοί τόποι επισκέψεων: Εθνικά Πάρκα, Δ/νσεις Πράσινου ΟΤΑ, Πάρκα / Θεματικοί – Βοτανικοί Κήποι, Ειδικά έργα (αρχαιολογικοί χώροι, οροφόκηποι, αθλητικές εγκαταστάσεις, παιδικές χαρές κοκ).

 

under construction

Ο διαδικτυακός τόπος είναι υπο κατασκεύη και αναμένεται να είναι πλήρως λειτουργικός έως τις 15 Μαρτίου 2016.